Dle školského zákona č. 561/2004 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů platí ve školním roce 2017–2018 níže popsaný model 2 částí maturitní zkoušky.

 • Společná část (státní)
 • Profilová část (školní)
 • Aby žák u maturitní zkoušky uspěl, musí úspěšně složit obě tyto části.

Model 2 + 2 (2 povinné a max. 2 nepovinné zkoušky). Tato část je stejná pro obory vzdělání (v závorce jsou uvedeny názvy školních vzdělávacích programů):

Povinné zkoušky

 • český jazyk a literatura
 • cizí jazyk nebo matematika (povinně volitelná zkouška)

Žák si vybere za povinnou zkoušku cizí jazyk, ve kterém se vzdělává (anglický jazyk nebo německý jazyk).

Zkoušky mají pouze jednu úroveň obtížnosti, která odpovídá základní úrovni dle katalogu požadavků.

Zkoušky z českého jazyka, cizích jazyků (anglický jazyk a německý jazyk)

Jsou zkoušky komplexní ‑ každá se skládá ze tří dílčích zkoušek:

 • didaktického testu (obsahuje 2 subtesty ‑ čtení a poslech, týká se cizích jazyků)
 • písemné práce
 • ústní zkoušky

Zkouška z  matematiky

Není zkouškou komplexní a má podobu didaktického testu.

Nepovinné zkoušky

Žák si může zvolit max. 2 nepovinné zkoušky:

 • cizí jazyk (anglický nebo německý jazyk)
 • matematika
 • Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku z téhož předmětu, z něhož konal zkoušku povinnou.

3 povinné profilové zkoušky a 1 nepovinná profilová zkouška

Povinné profilové zkoušky

 • Elektronika – ústní zkouška
 • Automatizační technika – ústní zkouška
 • Praktická zkouška z odborných předmětů – obsahuje zadání ze tří odborných předmětů (elektrotechnická měření, automatizační a mikroprocesorová technika). Žák losuje jedno z 25 zadání, pro zpracování má žák k dispozici 6 hodin.

Nepovinné profilové zkoušky

Žák může konat jednu nepovinnou ústní zkoušku z předmětu číslicová technika.

3 povinné profilové zkoušky a 1 nepovinná profilová zkouška

Povinné profilové zkoušky

 • Operační systémy – ústní zkouška
 • Programování a vývoj aplikací – ústní zkouška
 • Praktická zkouška z odborných předmětů – obsahuje zadání ze čtyř odborných předmětů (operační systémy, programování a vývoj aplikací, aplikační software, počítačové sítě). Žák losuje jedno z 25 zadání, pro zpracování má žák k dispozici 5 hodin.

Nepovinná profilová zkouška

Žák může konat nepovinnou ústní zkoušku z předmětu elektronika.

3 povinné profilové zkoušky a 1 nepovinná profilová zkouška

Povinné profilové zkoušky

 • Programování a vývoj aplikací - ústní zkouška
 • Ekonomika – ústní zkouška
 • Praktická zkouška z odborných předmětů – obsahuje zadání ze tří odborných předmětů (počítačová grafika, programování a vývoj aplikací, aplikační software). Žák losuje jedno z 25 zadání, pro zpracování má žák k dispozici 5 hodin.

Nepovinné profilové zkoušky

Žák může konat jednu nepovinnou ústní zkoušku z předmětu právo.

3 povinné profilové zkoušky a 1 nepovinná profilová zkouška

Povinné profilové zkoušky

 • Stavba a provoz strojů se začleněním předmětu mechanika – ústní zkouška
 • Strojírenská technologie se začleněním předmětu kontrola a měření – ústní zkouška
 • Praktická zkouška z odborných předmětů – obsahuje zadání z 5 odborných předmětů (stavba a provoz strojů, strojírenská technologie, počítačová grafika, programování CNC strojů, mechanika). Žák losuje jedno ze zadání, pro zpracování má žák k dispozici 6 hodin.

Nepovinné profilové zkoušky

Žák může konat jednu nepovinnou ústní zkoušku z předmětu kontrola a měření.

Témata jednotlivých zkušebních předmětů jsou přístupná na stránkách intranetu SPŠ Trutnov na adrese:
http://intranet.spstrutnov.cz/studium/maturita/profilova-cast-maturitni-zkousky

Trutnov, 13. září 2017

Ing. Vladislav Sauer, ředitel