• Název školního vzdělávacího programu: Strojní mechanik
 • Kód a název oboru vzdělání: 23‑51‑H/01 strojní mechanik
 • Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní
 • Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
 • Přijímací zkoušky: Ne
 • Počet otvíraných tříd: 1
 • Počet přijímaných uchazečů: 30
 • Školné: Ne
 • Zdravotní způsobilost: Ano
 • Určeno pro: zejména pro chlapce
Přehled výše podpory (stipendia) od Královéhradeckého kraje
Ročník
studia
Měsíční
podpora
Roční odměna
za klasifikaci *
Celkem podpora
za ročník
1. 300 Kč 1.000/500 Kč až 4.000 Kč
2. 400 Kč 2.000/1.000 Kč až 6.000 Kč
3. 500 Kč 3.000/2.000 Kč až 8.000 Kč

* Klasifikace z odborného výcviku známkou 1 nebo 2

Více informací...

Charakteristika oboru

Strojní mechanik

Tříletý učební obor zaměřený převážně na získání řemeslných dovedností při zpracování kovů, klíčovými jsou montážní práce, údržba, servis a opravy průmyslových zařízení.

Žáci se učí v prvním ročníku potřebným znalostem v oblasti ručního zpracování kovů jako například pilování, dělení materiálů, vrtání, střihání a ohýbání materiálu. Rovněž jsou seznámeni se způsoby povrchové úpravy materiálu.
Ve druhém ročníku studia získávají žáci základní znalosti a dovednosti potřebné pro strojní obrábění - soustružení, frézování, vrtání.

Ve třetím ročníku je výuka zaměřena na montáže a demontáže nejrůznějších strojních celků (například převodovky, vřeteníky obráběcích strojů), žáci získávají praktické základy svařování elektrickým obloukem a plamenem.

Nedílnou součástí výuky jsou rovněž základní práce na PC a studium anglického jazyka.

Uplatnění absolventů

Absolventi nacházejí uplatnění v nejrůznějších oblastech kovovýroby ve velkých průmyslových podnicích i v drobných živnostenských provozovnách.

Mohou pracovat v údržbářských dílnách, na montážních pracovištích při ručním či strojním zhotovování součástí strojů a zařízení používaných v nejrůznějších oblastech průmyslu (zemědělství, stavebnictví, dopravě). Uplatnění naleznou také jako kontroloři při diagnostice a měření součástí.

Jsou schopni též provozovat samostatnou živnostenskou činnost.

Odborný výcvik

Témata odborného výcviku v jednotlivých ročnících studia podle školního vzdělávacího programu a tematického plánu:

 • Ruční zpracování kovů
 • Ruční pilování
 • Řezání a stříhání kovů
 • Vrtání
 • Ruční řezání závitů
 • Svrtávání a skolíkování
 • Broušení nářadí a nástrojů
 • Ruční a mechanizované nářadí
 • Rovnání a ohýbání
 • Nýtování
 • Zaškrabávání
 • Vinutí pružin
 • Lepení kovů a nekovů
 • Tváření a tepelné zpracování kovů
 • Strojní obrábění – soustružení
 • Základní způsoby upínání nástrojů a materiálu
 • Druhy soustružnických nožů
 • Nastavení řezných podmínek
 • Soustružení vnějších čelních a válcových ploch
 • Využití koníku
 • Soustružení vnitřních ploch
 • Soustružení kuželů
 • Soustružení vnějších a vnitřních krátkých kuželů
 • Upichování
 • Zapichování
 • Řezání závitů na soustruhu
 • Rýhování a vroubkování
 • Strojní obrábění - frézování
 • Frézky
 • Frézy
 • Frézování
 • Univerzální dělící přístroj (UDP)
 • Frézování vícehranu a ozubeného kola
 • Rovinné broušení
 • Broušení válcových ploch
 • Obrážení
 • Spojování a montážní práce
  • Montáž a demontáž kluzných ložisek
  • Montáž a demontáž valivých ložisek
  • Demontáž a montáž zubového čerpadla a provedení kontroly funkčnosti
  • Demontáž a montáž převodovky s čelními ozubenými koly a provedení kontroly funkčnosti
  • Demontáž a montáž převodovky s čelními a kuželovými ozubenými koly a provedení kontroly funkčnosti
  • Demontáž a montáž převodovky se šnekem a šnekovým ozubeným kolem a provedení kontroly funkčnosti
 • Pájení na měkko
 • Pájení na tvrdo
 • Sváření - svářečský kurz
 • Montáž, údržba, opravy a provoz strojů, zařízení a konstrukcí
  • Montáž, údržba a opravy strojů, zařízení a strojních celků
  • Provoz strojů a zařízení
  • Montáž, údržba a opravy ocelových konstrukcí
  • Montáž, údržba a opravy tekutinových mechanizmů strojů a zařízení
  • Montáž, údržba a opravy kinematických mechanizmů
 • Elektrická výstroj strojů a zařízení

Možnost dalšího vzdělání

 • 2leté nástavbové studium obor Podnikání zakončené maturitní zkouškou

Další kvalifikace

Možnost získání dalších kvalifikací a certifikátů

Logo ECDL

ECDL

European Computer Driving Licence je celosvětově rozšířený vzdělávací koncept v oblasti počítačové gramotnosti a digitálních znalostí a dovedností.

Podmínky přijetí

 • splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky
 • splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium
 • splnění podmínek přijímacího řízení