• Kód a název oboru vzdělání: 64‑41‑L/51 Podnikání
 • Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní
 • Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • Určeno pro: absolventy středního vzdělání s výučním listem
 • Přijímací zkoušky: Ano
 • Počet otvíraných tříd: 1
 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30
 • Školné: Ne
 • Zdravotní způsobilost: Ne
 • Určeno pro: chlapce i děvčata
 • Přijímání do tohoto oboru je z důvodu optimalizace vzdělávací soustavy rozhodnutím zřizovatele školy každý lichý rok.

V tomto oboru můžete získat stipendium ve výši až 3.000 Kč měsíčně.

Více informací...

Charakteristika oboru

Obor Podnikání

Studium oboru doplňuje všeobecné a odborné znalosti absolventům středního vzdělání s výučním listem. Je zaměřeno na administrativní a technicko-ekonomickou stránku v průmyslu, službách a ve sféře soukromého podnikání. Studium je koncipováno tak, aby žák rozuměl základním ekonomickým pojmům, uměl je aktivně používat, chápal principy fungování tržní ekonomiky, orientoval se v soustavě daní, využíval právních norem a dovedl s nimi pracovat. V průběhu studia je kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, práva, managementu a marketingu a psychologie na konkrétní situace v podniku. Důraz je kladen také na zvládnutí komunikace (ústní, písemné, elektronické) s využitím prostředků informační a komunikační techniky.

Uplatnění absolventů

Absolvent je připraven vykonávat samostatné činnosti:

 • v provozně ekonomických agendách podniku odpovídajících předchozímu vzdělávání v oboru středního vzdělání s výučním listem, v ekonomické, obchodní, marketingové a administrativní činnosti podniku. Má předpoklady vykonávat pracovní činnost středních THP například technolog, mistr, plánovač, normovač,
 • v oblasti soukromého podnikání s aplikací poznatků a dovedností (z ekonomiky, účetnictví a daní, písemné komunikace, práva, managementu a marketingu) na reálné situace v podnikání,
 • v provozně ekonomických profesích, kde jsou absolventi schopni uplatnit znalosti a dovednosti při výkonu specializovaných funkcí (např. ve službách, v pojišťovnictví, hotelnictví, v restauračních provozech, opravárenství, atd.).

Možnost dalšího vzdělání

 • studium na vysoké škole
 • studium na vyšší odborné škole

Podmínky přijetí

 • úspěšně dokončené střední vzdělání s výučním listem
 • splnění podmínek přijímacího řízení