Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže „Poznej SPŠ Trutnov 2017“ je Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101.

Systém hry

Soutěž je realizována od 30. 11. 2017 do 31. 1. 2018. Úkolem soutěžícího je správně odpovědět na 9 soutěžních otázek, prostřednictvím formuláře zveřejněného na stránkách školy (http://www.spstrutnov.cz).

Podmínky účasti v soutěži

Soutěže se mohou účastnit všichni žáci 9. tříd základních škol v Královéhradeckém kraji. V případě výhry, je výherce povinen prokázat, že splňuje tuto podmínku předložením prokazujících dokladů (např. občanský průkaz nebo rodný list + vysvědčení z 1. pol. 9. třídy ZŠ).

Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, jejichž zákonní zástupci jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem soutěže, nebo osoby blízké těmto osobám či osoby přímo či nepřímo spolupracující na této soutěži.

V případě získání výhry osobou, která ještě nedovršila věku 18 let, bude organizátor požadovat po jeho/jejím zákonném zástupci, aby zastupoval výherce, byl přítomen při předání výhry a poskytl svůj písemný souhlas s přijetím a převzetím výhry, popřípadě další potřebnou součinnost.

Účastí v této soutěži účastníci souhlasí (za osoby mladší 18 let tak činí jejich zákonní zástupci), že organizátor soutěže má právo využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely. Jména výherců mohou být uveřejněna v mediích a na Internetu.

Výherce není povinen výhru přijmout.

Na výhry se nevztahuje žádná záruka a výhry nejsou vyměnitelné za jiné výhry nebo za peníze. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno. Jeden výherce smí vyhrát a čerpat maximálně jednu výhru ve výše popsané soutěži.

V případě porušení tohoto ustanovení zanikne soutěžícímu nárok na případnou výhru.

Účastí v této soutěži účastníci souhlasí s přihlášením jejich emailové adresy do seznamu pro zasílání novinek a změn v přijímacím řízení z webových stránek SPŠ Trutnov na adrese http://www.spstrutnov.cz

Vyhodnocení soutěže

Správné odpovědi postupují do slosování o výhry. Slosování proběhne 1. 2. 2018 ve Střední průmyslové škole, Trutnov, Školní 101 za přítomnosti tříčlenné komise. Komisi jmenuje ředitel školy.

Každý účastník soutěže, který správně odpoví na soutěžní otázky a zúčastní se ukázkových hodin výuky ve Střední průmyslové škole, Trutnov, Školní 101 (již brzy, sledujte webové stránky školy), bude zařazen do slosování o výhry navíc za každou ukázkovou hodinu.

Výherci soutěže budou zveřejněni na internetových stránkách školy (http://www.spstrutnov.cz), nejpozději do 3 dnů od slosování.

Předání výhry

Výherce si může vybrat jednu z cen v soutěži podle pořadí vylosování. Výhry budou výhercům předány v sídle školy ve Školní 101 v Trutnově dne 13. února 2018 v 15:00 hod., nebude-li dohodnuto jinak. Cenu je možné si vyzvednout osobně maximálně do 30 dnů ode dne zveřejnění výherců na internetových stránkách školy.

Uveřejnění pravidel soutěže

Tato pravidla soutěže budou uveřejněna na oficiálních internetových stránkách Střední průmyslové školy, Trutnov, Školní 101 na internetové adrese http://www.spstrutnov.cz. Soutěžící jsou pravidly vázáni.

Oprávnění organizátora soutěže

Organizátor soutěže má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže dle vlastního uvážení, jeho rozhodnutí je konečné a závazné. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit soutěž. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito oficiálními pravidly se řídí platným právem České republiky.

Chci soutěžit