sobota, 18 únor 2017 14:43

Česká školní inspekce hodnotila naší školu Doporučený

Napsal(a)
Ilustrační obrázek Ilustrační obrázek

Z inspekční zprávy z komplexní inspekční činnosti pracovníků České školní inspekce, uskutečněné ve dnech 10. ‑ 12. 1. 2017 na naší škole.

Jako pomůcku pro rozhodnutí správného výběru střední školy, na kterou školu podat přihlášku nebo následně odevzdat zápisový lístek, zveřejňujeme obdrženou inspekční zprávu České školní inspekce.

A jaké jsou vybrané nejdůležitější závěry hodnocení školy pracovníky ČŠI ‑ silné stránky?

  • Jasně formulovaná vize rozvoje školy podpořená aktivním přístupem vedení a pedagogů školy s důrazem na zkvalitnění vlastní prezentaci školy a na širší spolupráci regionálních zaměstnavatelů.
  • Systematická a trvalá podpora odborného vzdělávání žáků zajišťuje absolventům vysokou uplatnitelnost na trhu práce.
  • Nadprůměrné materiální a technické zázemí školy především v oblasti odborného vzdělávání je využíváno při praktické výuce a umožnuje tak žákům i pedagogům přístup k nejmodernějším technologiím i odborným znalostem a dovednostem.
  • Sestavené a zpřístupněné digitální učební materiály umožňují žákům průběžně opakovat učivo, podporují domácí přípravu žáků a motivují je k prohlubování a rozšiřování jejich znalostí.
  • Škola cíleně podporuje rozvoj nadání žáků, motivuje je k účasti v odborných soutěžích a vede je k soustavné spolupráci se sociálními partnery ve výrobní a podnikatelské sféře.